Translate

zondag 22 augustus 2010

An old and a new card...

Een oude en een nieuwe kaart...
This one I made in January,
deze heb ik in januari gemaakt,


and this one I've made today :D
en deze heb ik vandaag gemaakt :D


Thanks for looking,
Bedankt voor het kijken,

zondag 15 augustus 2010

Here's my promised update...

it's 10 days late, but hey... here I am :P
Hier is mijn beloofde update...
het is 10 dagen te laat, maar hey... hier ben ik :P


This one was from my last card class
after the class I've changed it a bit :D
Deze is van mijn laatste kaarten cursus
daarna heb ik hem nog een beetje veranderd :D

And another Hello Kitty name album, now with pictures :D
Nog een Hello Kitty naam album, nu met foto's :D

A vintage easel card...


this card is a new baby card...
the parents love Bert and Ernie :D
Deze kaart is een geboorte kaart...
de ouders vinden Bert en Ernie het einde :DFor my oncle and aunts 50th Anniversary
Voor mijn oom en tantes 50ste huwelijksdagFor my brothers 50th Birthday
Voor mijn broer zijn 50ste verjaardagFor a friends Birthday...
Voor de verjaardag van een vriendin...


another Dutch theme card, for a 50th Birthday.
Nog een kaart met een Hollands tintje, voor een 50ste verjaardag.


My last creation is a little purse to put the jewelry in I've bought for my friends daughter... today they're celebrate her 11th Birthday, Happy Birthday Sophie :D
Mijn laatste creatie is een klein tasje om de sierraden in te doen die ik voor de dochter van mijn vriendin heb gekocht... vandaag vieren ze haar 11de verjaardag, Hartelijk Gefeliciteerd Sophie :DYesterday we went to the Zoo, "het Gaiapark" and on Friday morning one of their giraffes gave birth to this little cute one... so it's only one day old on this picture :D
Gisteren zijn we naar de dierentuin, "het Gaiapark" geweest en op vrijdag morgen heeft een van hun giraffes deze super lieve kleine giraf gekregen... dus op deze foto is het jong pas een dag oud :DOutside was a big giraf, who was very close to the edge...
I could almost touch him :D
Buiten was een grote giraf, die was zo dicht bij de kant...
ik kon hem bijna aanraken :D

That's it for today :D
Happy Sunday everyone!!
Dat is het voor vandaag :D
Fijne zondag allemaal!!

zaterdag 7 augustus 2010

New Blog Look...

I just found out that the cherries on the sides of my blog are gone :(
don't know where they are...
but now I'll have to figure out how to change my LO :D
Mijn kersen zijn verdwenen...
Ik heb net ontdekt dat de kersen aan de zijkanten van mijn blog weg zijn :(
ik weet niet waar ze zijn...
maar nu moet ik weer uit gaan zoeken hoe ik ook alweer de LO kan verandern :D


I did it :D

donderdag 5 augustus 2010

Long time no see...

it's time to update my blog...
sorry that I've been MIA lately,
but I'll try to do better :D
it's gonna be a quick update!
Lang niets meer laten zien...
het is weer eens tijd om mijn blog te updaten...
sorry dat ik afwezig ben geweest,
maar ik ga proberen om me te beteren :D
het wordt nu een snelle update!

Card class card

This one I made for the winner of the Dutch UnderWaterHockey league 2009/2010 :D
Deze heb ik gemaakt voor de winnaar van de Nederlandse onderwaterhockey competitie 2009/2010 :D


This one was for the birthday from Morris...
his dad is working for BMW :P look at the detail on the hood :P
Deze was voor de verjaardag van Morris...
zijn vader werkt voor BMW :P zie het detail op de moterkap :PA card for a card sketchA birthday card


A card for a friend who worked at the hospital and has a new job :D
a say goodbye for her co-workers!
Een kaart voor een vriendin die in het ziekenhuis werkte en een nieuwe baan heeft :D
een vaarwel voor haar collega's!


Now I'm going to watch " The Mentalist "
Will try to put more creations on here tomorrow :D
Nu ga ik de " Mentalist " kijken
zal proberen om morgen meer creaties hier te plaatsen :D